1. WSTĘP

Mając na uwadze, iż:

 • istnieje potrzeba zapewnienia efektywności i konkurencyjności w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych,
 • usługi związane z ofertą i sprzedażą kredytów hipotecznych powinny opierać się na zrozumieniu potrzeb, oczekiwań oraz opierać się na analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej Konsumenta,
 • konieczne jest ustanowienie odpowiednich standardów jakości dotyczących procesu oferowania i udzielania kredytów hipotecznych, w tym usługi te winny być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
 • konieczne jest wdrożenie zasad zarządzania konfliktem interesów wynikającym z różnego poziomu wynagrodzenia otrzymywanego od instytucji kredytowych,

niezbędne  okazało się wprowadzenie zasad dobrych praktyk w procesie pośredniczenia w sprzedaży kredytów hipotecznych.

Celem Zasad jest wskazanie kryteriów postępowania Pośrednika kredytu hipotecznego, których celem będzie zapewnienie Konsumentowi uczciwej, przejrzystej, profesjonalnej usługi, charakteryzującej się dbałością o interes Konsumenta i zmierzającej do zbudowania długoterminowej relacji z Konsumentem.

 1. DEFINICJE

Poniższe definicje odnoszą się wyłącznie do treści określonej w niniejszych Zasadach:

Bank – instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, która w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu hipotecznego.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu hipotecznego – prezentacja oferty kredytowej zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz agentami, sporządzona na formularzu, stanowiącym załącznik do ww. Ustawy.

Konsument – klient w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Kredytodawca

 • bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 • oddział banku zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 • instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe prowadzącą działalność transgraniczną tej ustawy,
 • oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 • spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa – która w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny – udzielany przez instytucję kredytową kredyt związany z finansowaniem nieruchomości, w przypadku której zostało ustanowione zabezpieczenie w postaci hipoteki, lub hipoteka stanowi zabezpieczenie docelowe.

Pośrednik kredytu hipotecznego ––

 • przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, niebędącego kredytodawcą, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej, za wynagrodzeniem w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej: przedstawia lub oferuje konsumentom umowy o kredyt hipoteczny lub udziela konsumentom pomocy, podejmując prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne inne niż wymienione powyżej, polegające na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny, lub zawiera z konsumentami umowy o kredyt hipoteczny w imieniu kredytodawcy
 • w niniejszych Zasadach również przedsiębiorcę pn. Finarte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 lok. 206.

Pośrednictwo kredytowe (także Pośrednictwo kredytu hipotecznego) – usługi wykonywanie przez Pośrednika kredytu hipotecznego które polegają na przedstawianiu lub oferowaniu konsumentom umowy o kredyt hipoteczny, lub  udzielaniu konsumentom pomocy, podejmowaniu prac przygotowawczych lub innych przedumownych działań administracyjnych innych niż wymienione powyżej, polegających na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny, lub zawieraniu z konsumentami umowy o kredyt hipoteczny w imieniu kredytodawcy.

 

Powiązany pośrednik kredytu hipotecznego –– pośrednik kredytu hipotecznego, który działa w imieniu i na rzecz:

 • wyłącznie jednego kredytodawcy,
 • wyłącznie jednej grupy kredytodawców, którzy podlegają konsolidacji do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców, o których mowa w lit. b, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców funkcjonujących na rynku usług świadczonych w zakresie udzielania kredytów hipotecznych.

Trwały nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Konsumentowi w związku z umową o kredyt hipoteczny, przez okres odpowiedni do celów, jakim informacje te służą, oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci.

 1. STANDARDY ETYCZNE
 1. Przez etykę rozumie się zespół ocen i norm, wzorów postępowania i ideałów osobowych mających regulować postępowanie jednostek oraz stosunki między jednostkami i grupami społecznymi.
 2. W ramach wymogów etyki zawodowej Pośrednik kredytu hipotecznego, stosuje się do następujących zasad etycznych:
 • Pośrednik kredytu hipotecznego, kieruje się dobrem Konsumentów, poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów.
 • Pośrednik kredytu hipotecznego, podejmuje czynności zawodowe w celu ochrony interesów Konsumenta.
 • Pośrednik kredytu hipotecznego, wykonuje czynności zawodowe według  najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności.
 • Pośrednik kredytu hipotecznego, dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i ustawicznie rozwija poziom swojej wiedzy
 • Pośrednik kredytu hipotecznego, zachowuje w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa i sprzedaży, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odrębnych ustawach.
 • Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w pkt 5 powyżej obejmuje wszystkie uzyskane przez Pośrednika kredytu hipotecznego, informacje, w szczególności zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek
 • Pośrednik kredytu hipotecznego, zabezpiecza przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkich materiałów odnoszących się do Konsumenta i uzyskanych informacji w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.
 • Pośrednik kredytu hipotecznego, stosuje procedury chroniące dane w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem, zmianą lub dostępem osób niepowołanych.
 • Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po zaprzestaniu świadczenia usługi przez Pośrednika.
 • Przekazywanie informacji oraz prowadzenie reklamy przez Pośrednika kredytu hipotecznego, jest:
  • obiektywne, rzetelne i wyważone,
  • zgodne z normami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz godnością zawodu,
  • zgodne z obowiązującymi
 • Niedopuszczalne jest zachowanie Pośrednika kredytu hipotecznego, służące obejściu obowiązujących ograniczeń w zakresie informacji i reklamy.
 • Pośrednik kredytu hipotecznego w relacjach z innymi przedsiębiorcami, w tym w innymi pośrednikami kieruje się zasadami uczciwej konkurencji.
 • Do podstawowych norm w relacjach z Konsumentem należą:
  • profesjonalizm – Pośrednik kredytu hipotecznego, posiada wymagane dla tego stanowiska kwalifikacje, cechuje ich wysoka jakość świadczonych usług,
  • uprzejmość – Pośrednika kredytu hipotecznego, cechuje wysoka kultura osobista przejawiająca się w sposobie komunikacji i stroju,
  • sumienność – Pośrednik kredytu hipotecznego, wykazuje się zaangażowaniem w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków,
  • uczciwość – postępowanie Pośrednika kredytu hipotecznego, skierowane jest na interes Konsumenta, stawiając dobro Konsumenta ponad interes własny,
  • odpowiedzialność – Pośrednik kredytu hipotecznego, ma świadomość skutków swoich zaniechań i błędów, a także ponoszą ich konsekwencje przed Konsumentem;
  • godność– Pośrednik kredytu hipotecznego, dba o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym
 • Pośrednik kredytu hipotecznego dąży do rozwiązywania sporów, korzystając w miarę możliwości z mediacyjnych i polubownych form ich
 1. KOMPETENCJE POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

Pośrednik posiada wiedzę z zakresu:

 • zasad udzielania kredytów przez poszczególne instytucje kredytowe,
 • parametrów cenowych ofert kredytowych,
 • parametrów cenowych i zasad działania produktów dodatkowych oferowanych razem z kredytem (np. konto, karta kredytowa, ubezpieczenie, produkt inwestycyjny),
 • zapisów w umowach kredytowych i bezpośrednio związanych z tym przepisów prawnych w zakresie potrzebnym do wyjaśnienia Konsumentowi treści umowy,
 • obliczenia zdolności kredytowej w zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty,
 • procesów udzielania kredytu,
 • wymaganych dokumentów do uzyskania kredytu,
 • podstawowych zasad określenia wartości nieruchomości stanowiącej cel/zabezpieczenie kredytu,
 • funkcjonowania systemu wieczystoksięgowego,
 • form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad obliczania dochodu rozporządzalnego dla różnych form zatrudnienia i działalności  gospodarczej,
 • procesu zakupu nieruchomości i związanych z tym zagadnień prawnych,
 • procesu budowy domu, inwestycji deweloperskiej i bezpośrednio związanych z tym podstawowych zagadnień prawnych istotnych w procesie udzielania kredytu,
 • opłat związanych z zakupem nieruchomości i ustanowieniem zabezpieczeń,
 • ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego (w przypadku kredytów walutowych) oraz ryzyka zmiany wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego,
 • zasad przekazywania „Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu hipotecznego”,
 • rynku kredytów hipotecznych,
 • podstaw finansów, ekonomii i matematyki finansowej.
 1. ZAKRES USŁUG POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO                                                                                                            1. W ramach usługi pośrednictwa kredytowego, Pośrednik kredytu hipotecznego, świadczy usługę pośrednictwa, pomagając Konsumentowi:
 • określić cele kredytowania optymalizujące ofertę kredytu,
 • określić kwotę kredytu zgodnie z potrzebami finansowymi Konsumenta,
 • w wyborze oferty kredytowej,
 • w wyborze okresu kredytowania,
 • w wyborze waluty,
 • w wyborze rodzaju
 1. Pośrednik kredytu hipotecznego omawia proces kredytowy i ofertę m.in.:
 • przeprowadza wywiad dotyczący oczekiwań Konsumenta pod kątem szczegółów transakcji i ewentualnej oferty kredytowej,
 • bada wstępnie zdolność kredytową Konsumenta na narzędziach udostępnionych przez  instytucje kredytowe na podstawie informacji udzielonych przez Konsumenta,
 • przedstawia, uwzględniając przedstawione preferencje Konsumenta, co najmniej 3 oferty kredytowe dostępne dla Konsumenta,
 • omawia etapy procesu kredytowego i prognozowany czas potrzebny na uzyskanie kredytu,
 • przekazuje listę wymaganych dokumentów oraz formularze bankowe,
 • przedstawia szacowane rodzaje ryzyka związane z konkretną ofertą kredytową, i ze zmianą stopy procentowej oraz kursu walutowego (w przypadku kredytów walutowych),
 • odpowiada na pytania Konsumenta związane z kredytem
 1. Pośrednik kredytu hipotecznego m.in.:
 • świadczy pomoc w przekazaniu listy wymaganych dokumentów oraz formularzy bankowych,
 • informuje Konsumenta o sposobie pozyskania niezbędnych dokumentów,
 • przedstawia sugestie przy wypełnianiu wniosku kredytowego, formularzy bankowych i pozostałej niezbędnej dokumentacji oraz odpowiada na pytania Konsumenta z związane z wypełnieniem dokumentów,
 • weryfikuje kompletność i poprawność przygotowanej przez Konsumenta dokumentacji,
 • przyjmuje od Konsumenta wniosek kredytowy wraz z formularzami bankowymi oraz niezbędnymi dokumentami oraz przekazuje je do
 1. Pośrednik kredytu hipotecznego uczestniczy w procesie kredytowym m.in.:
 • pośredniczy w komunikacji z bankiem, w tym prowadzi negocjacje,
 • przekazuje informacje o wymaganych dodatkowych dokumentach i informacjach oraz ewentualnych wyjaśnieniach,
 • informuje Konsumenta na bieżąco o postępach w procesie kredytowym,
 • informuje Konsumenta o decyzji kredytowej i wyjaśnia jej zapisy,
 • zapoznaje Konsumenta z treścią umowy kredytowej i wyjaśnia jej zapisy,
 • umawia Konsumenta na podpisanie umowy kredytowej w placówce Banku, jeżeli nie jest zawierana w siedzibie Pośrednika kredytu hipotecznego, a Bank przewiduje w swoich procedurach taką możliwość.
 1. Pośrednik kredytu hipotecznego służy Konsumentowi pomocą po uruchomieniu kredytu, jeżeli  umowa z instytucją kredytową przewiduje taką usługę m.in.:
 • udziela konsumentowi odpowiedzi na pytania związane z udzielonym kredytem hipotecznym,
 • informuje Konsumenta, w jaki sposób skontaktować się z Bankiem w przypadku kwestii przekraczających uprawnienia Pośrednika kredytu hipotecznego,
 • w przypadku umowy o kredyt hipoteczny w walucie obcej, w sytuacji, gdy całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta pozostająca do spłacenia lub kwota rat kredytu hipotecznego spłacanych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt hipoteczny, są wyższe o ponad 20% od kwot, które byłyby ustalone przy zastosowaniu kursu wymiany waluty umowy o kredyt hipoteczny i waluty, w której Konsument uzyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów wycenianych w tej walucie, obowiązującego w chwili zawierania umowy o kredyt hipoteczny, Pośrednik kredytu hipotecznego jest obowiązany każdorazowo przekazać Konsumentowi, na Trwałym nośniku, ostrzeżenie o zwiększeniu kwoty pozostającej do spłaty przez konsumenta, a także, w stosownych przypadkach, o prawie przeliczenia na inną walutę i warunkach tego przeliczenia oraz mechanizmach ograniczania ryzyka kursowego, na które jest narażony
 1. Pośrednik kredytu hipotecznego, zobowiązany jest zastrzegać, iż udzielone informacje nie stanowią porady prawnej, czy podatkowej. W przypadku, gdy Pośrednik nie jest w stanie udzielić koniecznych informacji w procesie sprzedaży kredytu hipotecznego zobowiązany jest poinformować o tym Konsumenta oraz o konieczności skorzystania z usług profesjonalnych doradców w określonych dziedzinach (doradców podatkowych, prawników, rzeczoznawców itp.). Pośrednik zobowiązany jest także zastrzegać, iż ostateczna decyzja, co do przyznania kredytu oraz dotycząca jego warunków, w tym ocena zdolności kredytowej, należą do Banku.
 1. ZASADY WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

W ramach współpracy Pośrednika z Konsumentem strony powinny kierować się poniższymi zasadami:

 • Przed rozpoczęciem współpracy Pośrednik informuje Konsumenta o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu umożliwienia Pośrednikowi dalszego kontaktu z Konsumentem,
 • Pośrednik kredytów uzyskuje od Konsumenta niezbędne informacje dotyczące jego sytuacji finansowej i osobistej, nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/zabezpieczenia oraz oczekiwań Konsumenta związanych z Pośrednik informuje Konsumenta, że uzyskanie tych informacji jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi pośrednictwa,
 • Pośrednik informuje Konsumenta o instytucjach kredytowych, z którymi współpracuje i których oferty mogą być wzięte pod uwagę przy oferowaniu usługi pośrednictwa,
 • Pośrednik, w sposób zrozumiały, dostosowany do indywidualnych potrzeb wyjaśnia Konsumentowi cechy charakterystyczne proponowanych produktów finansowych,
 • Na życzenie Konsumenta Pośrednik przekazuje na trwałym nośniku udzielone wcześniej informacje i odpowiedzi,
 • Sposób prezentacji ofert nie stanowi osobistej rekomendacji Pośrednika kredytu hipotecznego,
 • Skorzystanie z porady Pośrednika nie zobowiązuje do złożenia wniosku kredytowego,
 • Przed złożeniem wniosku kredytowego Pośrednik odpowiada na pytania Konsumenta dotyczące oferty i procesu kredytowego nie pobierając prowizji lub opłat związanych z usługą,
 • W przypadku konieczności potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentacji kredytowej, Pośrednik informuje Konsumenta o konieczności  przedstawienia oryginałów dokumentów wymaganych przez instytucję kredytową,
 • W przypadku, gdy bank wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów Konsument powinien być świadom, iż ich niezwłoczne dostarczenie skraca czas oczekiwania na decyzję i umowę kredytową,
 • Pośrednik informuje Konsumenta o ryzykach, jakie wiążą się z zaciągniętym kredytem, w tym in. o ryzyku zmiany wysokości raty kredytowej, w sposób określony w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Pośrednik informuje Konsumenta, iż podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu, określenie jego ostatecznej oferty i ocena ryzyka Konsumenta są wyłączną kompetencją Banku, tj. Kredytodawcy, jednak wybór odpowiedniej oferty dostosowanej do sytuacji Konsumenta i profesjonalne przygotowanie dokumentacji (zgodnie z wymogami danego Banku) znacznie zwiększa szanse uzyskania
 1. PRZEKAZYWANIE KONSUMENTOWI INFORACJI NA TEMAT KREDYTU HIPOTECZNEGO                                                        1. Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Konsumentowi wszelkie informacje w sposób jasny, wyczerpujący i zrozumiały dla Konsumenta, nie używając specjalistycznego słownictwa.                                                                                2. Pośrednik kredytu hipotecznego przed rozpoczęciem świadczenia usług w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego przekazuje Konsumentowi, na trwałym nośniku, następujące informacje:
 • firmę oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres pośrednika kredytu hipotecznego,
 • numer wpisu pośrednika kredytu hipotecznego do rejestru pośredników kredytowych wraz z adresem strony internetowej, na której jest dostępny ten rejestr,
 • czy pośrednik kredytu hipotecznego jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego, a jeżeli tak – firmy (nazwy) kredytodawców, w imieniu i na rzecz których działa,
 • czy pośrednik kredytu hipotecznego oferuje usługi doradcze,
 • o procedurach składania skarg na pośredników kredytu hipotecznego w trybie wewnętrznym i sposobie korzystania z pozasądowych procedur wnoszenia skarg i odwołań,
 • o prowizji oraz innych wynagrodzeniach w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej, a także ich wysokości, o ile jest znana, przekazywany ch przez kredytodawcę lub inne podmioty pośrednikowi kredytu hipotecznego, w tym wynagrodzeniach związanych z zawarciem z konsumentem umowy o kredyt hipoteczny,
 • o opłatach ponoszonych bezpośrednio przez konsumenta na rzecz pośrednika kredytu hipotecznego za świadczone usługi, a w przypadku niemożności ustalenia tej opłaty – informację o sposobie jej obliczania,
 • w przypadku gdy wysokość prowizji i innych wynagrodzeń, o których mowa w pkt 6 powyżej, nie jest znana w chwili przekazywania informacji, konsument otrzymuje, na trwałym nośniku, informację, że kwota prowizji oraz innych wynagrodzeń zostanie podana w formularzu informacyjnym, o którym mowa w Ustawie.
 1. Pośrednik kredytu hipotecznego udostępnia Konsumentowi w każdym czasie, na trwałym nośniku lub w postaci elektronicznej, precyzyjne i zrozumiałe informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny, obejmujące, co najmniej:
 • firmę (nazwę), siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację,
 • cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany,
 • formy zabezpieczenia, w tym wskazanie możliwości, że przedmiot zabezpieczenia może znajdować się w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, o ile taka możliwość jest przewidziana,
 • okres, na jaki może być zawarta umowa o kredyt hipoteczny,
 • w przypadku umów o kredyt hipoteczny, w których stosuje się, jako odniesienie wskaźnik referencyjny – nazwy wskaźników referencyjnych i ich administratorów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych, jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014, oraz informację o potencjalnych konsekwencjach dla konsumenta,
 • rodzaje dostępnej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego ze wskazaniem, czy jest to stała stopa oprocentowania kredytu hipotecznego, zmienna, czy stanowiąca połączenie obu rodzajów oprocentowania, wraz z krótką charakterystyką stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego i stopy zmiennej, w tym informacją o związanych z tym konsekwencjach dla konsumenta,
 • w przypadku umów o kredyt hipoteczny w walucie obcej – wskazanie danej waluty wraz z informacją o konsekwencjach denominowania lub indeksowania tego kredytu dla konsumenta oraz ryzyku walutowym związanym z tym kredytem,
 • reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,
 • wskazanie możliwych innych kosztów nieujętych w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego, które konsument może ponieść w związku z umową o kredyt hipoteczny, i prognozowaną maksymalną wysokość tych kosztów,
 • poszczególne warianty spłaty kredytu hipotecznego oferowane przez kredytodawcę, w tym liczbę, częstotliwość i wysokość regularnie spłacanych rat,
 • opis warunków bezpośrednio związanych z przedterminową spłatą kredytu hipotecznego,
 • wskazanie, czy jest konieczna wycena nieruchomości i czy wiąże się to z kosztami dla konsumenta, a jeżeli tak, to, w jakiej wysokości, oraz wskazanie, kto odpowiada za zapewnienie dokonania wyceny nieruchomości,
 • wskazanie usług dodatkowych, które konsument jest zobowiązany nabyć, aby uzyskać kredyt hipoteczny lub uzyskać go na reklamowanych warunkach, oraz, w stosownych przypadkach, wyjaśnienie, że usługi dodatkowe mogą być nabywane u usługodawcy innego niż kredytodawca,
 • ostrzeżenie dotyczące możliwych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z umową o kredyt hipoteczny,
 • w przypadku, gdy umowa o kredyt hipoteczny dotyczy kredytu hipotecznego objętego wsparciem udzielanym ze środków publicznych – wskazanie warunków, kryteriów i ograniczeń oraz wymaganych dokumentów związanych z otrzymaniem takiego
 1. Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Konsumentowi, na Trwałym nośniku, zindywidualizowane informacje niezbędne do porównania kredytów hipotecznych dostępnych na rynku, oceny konsekwencji ich zaciągnięcia i podjęcia przez konsumenta świadomej decyzji dotyczącej zawarcia umowy o kredyt
 2. Informacje, o których mowa w ust. 4 Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje na Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego, którego wzór określa załącznik do Ustawy.
 3. Formularz informacyjny dotyczący kredytu hipotecznego sporządza się zgodnie ze wskazówkami, co do wypełniania tego Formularza, stanowiącymi załącznik do Ustawy.
 4. Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Konsumentowi Formularz informacyjny, dotyczący kredytu hipotecznego niezwłocznie po otrzymaniu od Konsumenta wymaganych informacji o jego potrzebach, sytuacji finansowej i osobistej, preferencjach oraz celach, nie później jednak niż przed złożeniem przez konsumenta wniosku o udzielenie kredytu.
 5. Termin ważności informacji zawartych w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego wynosi, co najmniej 14 dni. Informacje zawarte w Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego są wiążące dla kredytodawcy, jeżeli w terminie ich ważności Konsument złoży wniosek o udzielenie kredytu.
 6. Pośrednik kredytu hipotecznego może przekazać Konsumentowi przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, na trwałym nośniku, dodatkowo inne dane niż określone w ust. 4 powyżej łącznie z formularzem informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego. W przypadku umowy o kredyt hipoteczny zawieranej na odległość Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Konsumentowi informacje, o których mowa w w ust. 4 powyżej przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, na Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego.
 7. Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny Pośrednik kredytu hipotecznego w sposób jednoznaczny, zrozumiały i precyzyjny udziela Konsumentowi wyjaśnień dotyczących:
 • treści informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz ust. 4 powyżej,
 • głównych cech proponowanego kredytu hipotecznego oraz proponowanych usług dodatkowych,
 • skutków, jakie proponowany kredyt hipoteczny może mieć dla Konsumenta, w tym konsekwencji zalegania przez konsumenta ze spłatą;
 • możliwości, warunków i skutków rezygnacji z usług dodatkowych – w przypadku, gdy usługi te są łączone z umową o kredyt hipoteczny;
 • skutków dotyczących spłaty części lub całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny,
 • informacji o pobieranych od Konsumenta opłatach uwzględnianych przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,
 • możliwości odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny zgodnie z postanowieniami Ustawy.
 1. Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Konsumentowi, zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach Ustawy, decyzję w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego (decyzji kredytowej), na Trwałym nośniku, w dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania wniosku o udzielenie kredytu, w celu umożliwienia porównania warunków umów o kredyt hipoteczny oferowanych przez innych kredytodawców, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na wcześniejsze przekazanie decyzji

 

 1. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU, PROWIZJACH I INNYCH OPŁATACH                                                                    Pośrednik zapewnia, że struktura jego wynagrodzenia umożliwia działanie w najlepszym interesie Konsumenta, a sposób wynagradzania Pośrednika jest uczciwy i przejrzysty.                                                                                                Pośrednik przed rozpoczęciem świadczenia usług w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego, przekazuje Konsumentowi, na Trwałym nośniku,  informacje o prowizji oraz innych wynagrodzeniach w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie   korzyści finansowej, a także ich wysokości, o ile jest znana, przekazywanych przez Kredytodawcę lub inne podmioty Pośrednikowi kredytu hipotecznego, w tym wynagrodzeniach związanych z zawarciem z Konsumentem umowy o kredyt                         W przypadku, gdy wysokość prowizji i innych wynagrodzeń Pośrednika związanych z zawarciem z Konsumentem umowy o kredyt, nie jest znana w chwili przekazywania Konsumentowi informacji o Pośredniku i stosowanych przez niego procedurach, Konsument otrzymuje, na Trwałym  nośniku, informację, że kwota prowizji oraz innych wynagrodzeń zostanie podana w Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego.                                                                                                                                                                         Pośrednik kredytu hipotecznego nie pobiera opłat od Konsumenta za przekazywanie informacji w związku z obowiązkami informacyjnymi określonymi w ustawie.
 1. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW                                                                                                                   Wynagrodzenie Pośrednika kredytu hipotecznego stanowi prowizja wypłacana przez Bank w przypadku uruchomienia kredytu, na podstawie umowy zawartej między Pośrednikiem kredytu hipotecznego a Bankiem, zróżnicowana wysokość wynagrodzenia otrzymywanego od różnych Banków może prowadzić do konfliktu interesów.                              Pośrednik dąży do uniknięcia konfliktu interesów kierując się obiektywizmem i najlepszym interesem Konsumenta.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TAJEMNICA BANKOWA                                                                                                      1.   Finarte sp. z o.o. działa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą Prawo bankowe a także Ustawy o kredycie hipotecznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Konsumenta oraz wszelkich informacji uzyskanych w trakcie proces                                                                                                                                              2. Postanowienia ust. 1 powyżej oznaczają w szczególności:
 • uzyskanie zgody Konsumenta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych z możliwością wglądu do tych danych i prawem ich aktualizowania,
 • kierowanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną do Konsumenta wyłącznie po uzyskaniu jego uprzedniej zgody,
 • zabezpieczenie dokumentów i informacji w formie papierowej i elektronicznej przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • zniszczenie dokumentów po zakończeniu procesu kredytowego lub zarchiwizowanie w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo,
 • zachowanie poufności przez Pośrednika w zakresie otrzymanych danych i informacji,
 • posiadanie przez Pośrednika kredytu hipotecznego stosownych regulacji wewnętrznych dotyczących w/w praktyk.
 1. REKLAMACJE                                                                                                                                                                                          1.  Finarte sp. z o.o. umożliwia Konsumentom zgłaszanie skarg i reklamacji oraz wniosków lub sugestii za pośrednictwem następujących form kontaktu:
 • w formie pisemnej przesłanej drogą pocztową na adres siedziby Pośrednika,
 • drogą elektroniczną w formie wiadomości złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korczynski@finarte.pl,
 1. Skargi i reklamacje złożone przez Konsumentów rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od ich złożenia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż do 90
 2. Odpowiedzi na złożone skargi, reklamacje, są udzielane w formie w jakiej zostaną złożone przez Konsumenta lub w innej formie uzgodnionej z

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady dobrych praktyk wchodzą w życie w dniu 17 stycznia 2022r.